Zarządzenie Nr 0050.146.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Stary Zdrój (AM-5) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 289 o powierzchni 2861,5 m2 dzierżawionego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej „Park Linowy Mountain Emotion”:
a) w sezonie letnim, tj. od 01 maja do 31 października w wysokości 192,50 zł + 23% VAT
b) w sezonie zimowym, tj. od 01 listopada do 30 kwietnia w wysokości 11,00 zł + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-08-2019 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 261/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.146.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.07.2019 08:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.07.2019 08:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 106