Zarządzenie Nr 0050.151.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r” – Nr referencyjny zamówienia: IR.271.16.2019 - w zakresie oceny spełniania warunków udziału oraz przeprowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu zamówienia i jego zakresu, terminu wykonania, ceny zamówienia, zapisów projektu umowy, złożenia do zatwierdzenia wynegocjowanych propozycji warunków umowy w składzie:
1.    Elżbieta Ubik - przewodnicząca komisji
2.    Iwona Biernacik - członek komisji
3.    Bogusław Buksak - członek komisji
4.    Marek Kot - sekretarz.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.151.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.08.2019 12:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.08.2019 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 35