Zarządzenie Nr 0050.161.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2019 r. poz. 506.) oraz Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/187/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa – Zdrój, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1)    Przewodniczący Komisji – Aneta Potoczna –Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
2)    Zastępca Przewodniczącego Komisji – Magdalena Spendowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju;
3)    Członek Komisji – Iwona Biernacik – Skarbnik Gminy Kudowa-Zdrój;
4)    Członek Komisji – Magdalena Żukowska –  podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju;  

§ 2

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.161.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2019 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2019 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 162