Zarządzenie Nr 0050.165.2019
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 588), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy  do kwoty - 4.014.145,83 złotych  (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 83/100) z przeznaczeniem na:
a)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (w tym refundacje dokonanych spłat  ) – 1.622.000,00 zł,
b)    wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( w tym refundacje poniesionych wydatków) – 2.392.145,83 zł.
2.    Źródłem spłaty kredytu :
a)    o którym mowa w ust. 1 pkt a będą dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2029 i 2030 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
b)    o którym mowa w ust. 1 pkt b będą środki pochodzące z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku do kwoty 1.227.504,04 zł, oraz dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2028 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych do kwoty 1.164.641,79 zł.
3.    Zabezpieczeniem planowanego kredytu, o którym mowa ust. 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.165.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.08.2019 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.08.2019 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 31