ZARZĄDZENIE NR 0050. 164 .2019
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia  16 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 684)   w  związku  z   Postanowieniem   Prezydenta    Rzeczypospolitej   Polskiej  z  dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.1506) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.
 2. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.164.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.08.2019 13:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.08.2019 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 71