Arkadiusz Sip 02.09.2019 09:23 wersja do wydruku

Zarządzenie Nr 0050.166.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 19 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 85.900,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 85.900,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2019 rok” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

  1. dochody                               53.097.174,81 zł     

        w tym dochody majątkowe                               9.267.054,46 zł

                     dochody bieżące                                  43.830.120,35 zł

  1.  wydatki                   54.511.080,38 zł

        w tym wydatki majątkowe                 11.166.545,68 zł

                     wydatki bieżące                   43.344.534,70 zł        

  1. deficyt  budżetu    1.413.905,57 zł     

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

DOCHODY

 

Dział 852 –  zwiększa się o 82.400,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa  przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej  na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.305.2019.KSz z 08.08.2019 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa  się o 82.400,00 zł.

 

Dział 855 –  zwiększa się o 3.500,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w III kw. br. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2019.MS z 13.08.2019 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa  się o 3.500,00 zł.

 

WYDATKI

 

Dział 600 –  dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.900,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na naprawy drogi wojewódzkiej w ramach zawartego z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei  porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian.

 

Dział 630 –wprowadza się wydatek związany z utrzymaniem Punku Informacji Turystycznej w zakresie wywozu odpadów komunalnych i jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 288,00 zł związanej z w/w wydatkiem.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

 

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na delegacje zagraniczne, dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z promocją gminy. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek od korekty deklaracji VAT-7 za m-c styczeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna  pozostaje bez zmian

Dział  852 – zwiększa się o 82.400,00 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się o 82.400,00 zł.

 

Dział  855 – zwiększa się o 3.500,00 zł wydatki na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w III kw. br.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina  zwiększa się o 3.50000 zł.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.166.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:02.09.2019 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:02.09.2019 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 31