Zarządzenie  Nr  0050.174.2019   

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

              

w sprawie   niewyrażenia  zgody na umorzenie należności z tytułu

 opłat czynszowych za lokal mieszkalny

 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 2 658,69 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 69/100) z tytułu  opłat czynszowych  za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/  w Kudowie-Zdroju, przysługującej Gminie Kudowa-Zdrój od Pani  /…/[1].

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.174.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:02.09.2019 09:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:02.09.2019 09:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 106