UCHWAŁA NR XI/67/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 z dnia 4 września 2019r.

 
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 2 ust.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r.  poz. 649  z późn.zm.), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju, Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala co następuje:

 
§1

Szkole Podstawowej Nr 3  w Kudowie-Zdroju  przy ul. Tadeusza Kościuszki 58 nadaje się imię „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XI/67/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 08:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 28