UCHWAŁA Nr XI/71/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  4 września 2019 r.

 w sprawie: wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania

         Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn.zm.), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr  61 poz. 710) Rada Miejska  Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1.    Diety wypłacane są przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe w terminie 10 dni po zakończeniu danego miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez pracownika ds. obsługi Rady Miejskiej.
2.    Radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na ilość funkcji, jakie pełni w Radzie Miejskiej. W przypadku zbiegu funkcji przysługuje radnemu dieta w wyższej wysokości.
3.    Wysokość diet radnych jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Miejskiej.

§ 2

Podstawą wymiaru ustalenia wysokości diety radnego jest maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje dietę w wysokości 100% podstawy wymiaru po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych.

§ 4

1.    Maksymalna wysokość miesięcznej diety, jaką może otrzymać radny w zależności od pełnionej funkcji wynosi:
a) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 80% podstawy wymiaru,
b) przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji Rady Miejskiej 65% podstawy wymiaru,
c) pozostali radni 55% podstawy wymiaru.
2.    Kwoty stanowiące równowartość wysokości diet określonych w ust. 1 zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

§ 5

1.    Radny otrzymuje ¼ kwoty o których mowa w § 3 i § 4 ust. 1 za każdą obecność na sesji Rady Miejskiej, posiedzeniu komisji lub posiedzeniu zespołu kontrolnego, którego jest członkiem.
2.    W przypadku, gdy radny uczestniczy w więcej jak czterech posiedzeniach komisji, pracach zespołu kontrolnego lub sesjach Rady Miejskiej, zwiększenia diet nie stosuje się.
3.    Kwoty, o których mowa w ust. 1 zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

§ 6

Potwierdzeniem obecności radnego na posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji jest podpis na liście obecności.

§ 7

Traci moc uchwała Nr X/65/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XI/71/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 09:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 30