ZARZĄDZENIE nr 0050.178.2019
z dnia 06 września 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pn. „Hrabstwo Kłodzkie-2019"

Na podstawie art 2 ustawy i dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2019, poz. 1541), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 2004.16.152), § 3. § 6 ust. 1 pkt. 7, 11,  12 i 13   i § 10 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015.l829). Programu Szkolenia Obronnego   Województwa  Dolnośląskiego  na  lata 2019-2024 jak również Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do Szkolenia Obronnego na 2019 rok, Planu Szkolenia Obronnego Powiatu Kłodzkiego na 2019 rok. Planu Szkolenia Obronnego Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2019 oraz zarządzenia w 52/2019 Starosty Kłodzkiego z  dnia 1 sierpnia 20l9r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pn. „Hrabstwo Kłodzkie-2019"
zarządzam, co następuje:

§ 1.

W dniach od  16 do 20 września 2019 roku na terenie gminy Kudowa-Zdrój przeprowadzone będą w ramach szkolenia obronnego, powiatowo-gminne ćwiczenia pod kryptonimem „Hrabstwo Kłodzkie-2019” na temat: .,Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatów/gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa czasu  kryzysu".

§ 2.  

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:
1.    sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Kudowy-Zdroju,
2.    doskonalenie umiejętności osób przewidzianych do realizacji zadań w zakresie akcji kurierskiej, poprzez ich udział w praktycznym treningu akcji kurierskiej, realizowanym we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku,
3.    sprawdzenie działania systemu i umiejętności obsad osobowych Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza Kudowy-Zdroju do przekazywania zadań związanych z osiągnięciem wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
4.    sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Starosty Kłodzkiego - Stały Dyżur Burmistrza Kudowy-Zdroju,
5.    sprawdzenie skuteczności rozwiązań przyjętych w dokumentach planistycznych.

§ 3.

W ćwiczeniach wezmą udział:
a)    Starosta Kłodzki.
b)    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku.
c)    Burmistrz Kudowy-Zdroju.
d)    Obsada Stałego Dyżuru.
e)    Obsada Akcji Kurierskiej.
f)    Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju realizujący zadania obronne.
g)    Inne jednostki wykonujące zdania obronne na podległym terenie.

§ 4.

1. Do kierowania przebiegiem ćwiczeń powołuje kierownictwo ćwiczenia w składzie:
a)    Burmistrz Kudowy-Zdroju,
b)    Zastępca Burmistrza Kudowa-Zdrój ,
c)    Sekretarz Gminy Kudowa-Zdrój.
2. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Referat Ochrony Mienia i Straży Miejskiej odpowiada za:
a)    powiadomienie uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu prowadzenia ćwiczenia,
b)    przeprowadzenie szkolenia i instruktażu dla uczestników ćwiczeń,
c)    przygotowanie i zapewnienie miejsca pracy dla ćwiczących.
3. Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia sporządzona na podstawie koncepcji powiatowej zostanie uzgodniona z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

§ 5.

1. Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia: 450,00 złotych ( słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100) zostanie w całości pokryty z otrzymanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
2. Skarbnika Gminy Kudowa-Zdrój zobowiązuje się do rozliczania środków finansowych uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wykazanych w „Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do Szkolenia Obronnego na 2019 r."
3. Koszty organizacji ćwiczenia przydzielone Gminie Kudowa-Zdrój będą wydatkowane zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu."

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza miasta Kudowa-Zdrój.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i podsumowania ćwiczenia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.178.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 40