Uchwała nr XXXIX/282/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 22 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego na 2009 rok ” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      31.564.820 zł     
2.  wydatki                                      32.518.264 zł 

3.   niedobór budżetu                          953.444 zł.     

 

§ 3

 

§ 11 uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
 krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000 zł,
 długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIX/282/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.07.2009 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2009 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 60