Uchwała Nr XXXIX/283/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 22 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
1. zwiększeniu wartości zadania pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” o 215.000 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2009 rok –   80.000 zł (środki własne – 24.000 zł, środki UE – 56.000 zł)
• 2010 rok -  215.000 zł ( środki własne – 64.500 zł  , środki UE – 150.500 zł)


§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIX/283/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.07.2009 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2009 10:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 31