Uchwała Nr XXXIX/284/ 09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 22 lipca 2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zaciąga się kredyt długoterminowy  w kwocie 2.000.000,00 złotych ( słownie: dwa miliony złotych 00/100), na pokrycie planowanego deficytu budżetu  oraz planowanych rozchodów Gminy Kudowa-Zdrój w 2009 roku, w tym :


 

Wyszczególnienie

 

rozchody

w tym rozchody do refinansowania

1) pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków       (NFOŚ i GW)

662.000,00

331.000,00

2) pożyczka na budowę infrastruktury do

podstrefy Kudowa-Zdrój  (Invest-Park Sp. z.o.o. )

90.000,00

0,00

3) kredyt na pokrycie wydatków bieżących ( BS ) 

520.000,00

260.000,00

4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

354.087,00

162.587,00


§ 2


1. Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania umowy z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

 

§ 3


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania weksla in blanco dla Banku wyłonionego w przetargu, będącego zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania oświadczenia  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 i następne ustawy Prawo bankowe.
3. Okres, na który ustala się powyższe zabezpieczenie przypada na okres spłaty wymienionego wyżej kredytu , tj. na lata 2011 – 2014.

 

§ 4

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIX/284/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.07.2009 10:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2009 10:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 41