Zarządzenie Nr 0050.201.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część nieruchomości  gruntowej  o  powierzchni  24,97 m2  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 32/12, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-2) z przeznaczeniem na działalność handlową w wysokości:

a.    w sezonie letnim od 1 kwietnia do 31 października łącznie 406,45 zł brutto (słownie: czterysta sześć złotych 45/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 76,00 zł,
b.    w sezonie zimowym od 1 listopada do 31 marca łącznie 87,83 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych 83/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 16,42 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 141/2002 Zarządu Miasta w Kudowie Zdroju z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntu części działki numer 32/10 położonej w obrębie Stary Zdrój przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej, stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.201.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 38