Zarządzenie Nr 0050.211.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,65 zł + 23% VAT za dzierżawę 1 m2 nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Brzozowie, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/1 (AM-18) o pow. 1924 m2 z przeznaczeniem na ogród przy prowadzonej działalności usługowej – teren rekreacyjny i plac zabaw.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.211.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 39