Zarządzenie Nr 0050. 196 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  18 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XI/68/19 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 5335), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

    §1.    

Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1)    Mariusz Fleszar
2)    Justyna Klich
3)    Magdalena Spendowska
4)    Agnieszka Kowalska
5)    Hanna Jędrzejewska
6)    Elżbieta Ubik
7)    Edyta Breszko.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok stanowiącym załącznik do Uchwały nr XI/68/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 5335).

§3.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

§4.

Zespół kończy prace wraz z ogłoszeniem wyników głosowania i wywieszeniem listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.196.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 30