UCHWAŁA Nr XII/74/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej  straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1372  ze zm. ), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym wynosi 20,00 złotych.
2.    Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym wynosi 10,00 złotych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XI/52/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej  straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XII/74/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.10.2019 12:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.10.2019 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 36