Zarządzenie nr  0050.223.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia  prawa  własności nieruchomości   stanowiącej  własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 56 w związku z  art. 51ust. 2 i art. 53 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego przeniesienia na własność  prawa  własności ułamkowej części gruntu, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  geodezyjnie jako  działka numer  71/4 (AM-4), o pow. 423 m2, dla  której  Sąd Rejonowy w Kłodzku,  Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00082866/5, położonej w obrębie Pstrążna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim, na wyposażenie Muzeum  Kultury Ludowej Pogórza  Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – gminnej  instytucji  publicznej.

 
 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.223.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.10.2019 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.10.2019 11:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 39