Zarządzenie nr  0050.224.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

 Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Głównej 25 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 297/1 o  pow. 0,0558 ha, położonym w obrębie Zakrze,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00052054/1.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr  0050.156.2018  Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój  z dnia 16 lipca  2018 r..

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.224.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.10.2019 11:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.10.2019 11:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 38