Zarządzenie nr  0050.227.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia  4 października 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506z  późn. zm)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ,  nieruchomość lokalową – lokal użytkowy nr 1 - garaż , położony w budynku przy ul. Zdrojowej 33A  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce   nr 40/2 (Am-2), o  pow. 0,1280 ha, położonym w obrębie Stary Zdrój , gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczysta   nr SW1K/00061298/9.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.227.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.10.2019 12:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.10.2019 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 27