Zarządzenie  Nr  0050.239.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia  17 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.002,91 zł (słownie: dwa tysiące dwa złote 91/100), przysługującej od z tytułu opłat za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/ w Kudowie–Zdroju, na 12 (dwanaście) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     165,91 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
2)     167,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
3)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
4)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
5)     167,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
6)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
7)     167,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
8)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
9)     167,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
10)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
11)     167,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
12)     167,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.239.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.10.2019 09:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.10.2019 09:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 33