Zarządzenie  Nr  0050.238.2019            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17  października  2019 r.

              
w sprawie zwolnienia z opłaty czynszu najmu za lokal mieszkalny


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm. ) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zwolnienie z opłaty czynszu  w wysokości 477,44 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem złotych  44/100) za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/  w Kudowie-Zdroju, należnego  gminie Kudowa-Zdrój od 1 .
                                                                               § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
 Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.238.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.10.2019 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.10.2019 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 33