UCHWAŁA Nr XIII/80/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 października 2019 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.)  oraz art. 266 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn.zm.), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1)    informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój,
2)    informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3)    informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/80/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 199