UCHWAŁA Nr XIII/86/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Kudowa-Zdrój zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
2.    Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
3.    Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.
4.     Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Kudowa-Zdrój będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 2. Warunki otrzymania dotacji

1.    Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących i majątkowych z tytułu:
 1) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
2) zakupu i budowy infrastruktury sportowej,
3) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;
4) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4
3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
2) wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków zarządu klubu.

§ 3. Tryb udzielania dotacji

1.    W roku budżetowym klub sportowy, może otrzymać z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
2.    Składanie wniosków może się odbywać w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Gminy Kudowa-Zdrój.
3.    Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4.    Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
5.    Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
7.    Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
8.    Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;
2) przedstawioną kalkulację kosztów;
3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
4) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
9.    Kwota przyznanej dotacji celowej może być niższa od kwoty wnioskowanej przez kluby sportowe. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.
10.    Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa-Zdrój.
11.    Finansowanie zadań własnych Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w drodze udzielania dotacji celowych nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

1.    Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zawiera umowę, która powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.
2.    Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys zadania.
3.    Klub sportowy otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na inne cele niż określone w umowie.
4.    Wzór sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Kontrola wykorzystania dotacji

1.    Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych.
2.    W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3.    Prawo kontroli przysługuje upoważnionym osobom w siedzibie Dotowanego, jak i obejmuje możliwość żądania dostarczenia określonych dokumentów do siedziby Gminy.
4.    O zamiarze dokonania kontroli Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzedza na 2 dni przed planowanym terminem kontroli.
5.    Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby kontrolujące i osoby reprezentujące klub sportowy.
6.    W przypadku odmowy podpisania protokołu Dotowany w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania złoży pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy.
7.    W przypadku, gdy kontrola prowadzona jest przed zakończeniem roku kalendarzowego i złożeniem sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji, Dotujący niezwłocznie skieruje do kontrolowanej jednostki zalecenia, wystąpienie pokontrolne, wskazując konieczne do usunięcia nieprawidłowości.
8.    Dotowany jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń zawiadomić organ dotujący o sposobie wykonania zaleceń.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 7.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/86/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 31