Zarządzenie Nr 0050.241.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy usytuowanej na działce nr 32/12 obręb Stary Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1,41 zł + 23% VAT za każdy dzień, za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na gruncie stanowiącym mienie Gminy Kudowa-Zdrój, oznaczonym ewidencyjnie jako działka nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 308/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.241.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2019 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 27