§ 20. Do zadań Referatu Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego należy
w szczególności:

      1. Do zadań architektury i zagospodarowania przestrzennego  należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
  i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 2. wykonywanie zadań gminy w zakresie prawa budowlanego,
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją zabytków i miejsc pamięci narodowej, współdziałanie z konserwatorem zabytków,
 4. opiniowanie lokalizacji sieci technicznego uzbrojenia terenu pod względem zgodności
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 5. przygotowanie założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz ich realizacja,
 6. udział w sporządzaniu i bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej gminy w formie pisemnej oraz elektronicznej,
 7. współpraca z pracownikami referatu finansowo-budżetowego w zakresie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych,
 8. wydawanie zaświadczeń w sprawie obszarów rewitalizacji,
 9. prowadzenie spraw związanych z rozbudową sieci w tym: gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

2. Do zadań gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:

 1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 2. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu,
 3. zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych
  i inwentaryzacji nieruchomości,
 4. sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych
   i zabudowanych,
 5. przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego,
 6. przekazywanie nieruchomości podległym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
 7. wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do zasobu gminnego,
 8. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych oraz nabyciem nieruchomości na rzecz gminy,
 9. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 10. ustalanie opłat planistycznych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem udzielonych przez gminę bonifikat,
 12. nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz nazewnictwo ulic i placów,
 13. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja w systemie EMUiA,
 14. przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałem nieruchomości,
 15. zatwierdzanie podziałów geodezyjnych,
 16. przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości,
 17. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.

3. Do zadań dzierżaw i najmu nieruchomości należy  w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z najmem i użyczeniem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy,
 3. prowadzenie rejestrów umów oraz rejestrów użytkowania wieczystego,
 4. kontrola wydzierżawionych terenów co do sposobu ich użytkowania,
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu dzierżaw,
 6. prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntu,
 7. aktualizowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacja czynszu dzierżawnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - NZP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:02.12.2019 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 150