UCHWAŁA Nr XIV/90/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 28 listopada 2019 r.

W sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art.  21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 z późn.zm.), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść załącznika do uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Kudowa–Zdrój na lata 2018–2022  w następujący sposób:
 §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie umożliwiającym tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu Gminy, które spełniają kryteria określone w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.”.
§3 ust. 2 pkt c) otrzymuje brzmienie:
„zmianę przeznaczenia funkcji lokali, w tym łączenia i podziały lokali”.
§4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy przedstawia załącznik nr 1 do Programu.”
§4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prognozę dotyczącą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 3 do Programu”.
§10 ust. 3 otrzymuje  brzmienie:
„Stawka czynszu w przypadku najmu socjalnego lokalu nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy”.
§10 ust. 5 otrzymuje  brzmienie:
„Wprowadza się czynniki obniżające wysokość stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne:
Lp.                                        Nazwa zniżki                                                     % zniżki
                                                                                                              do stawki bazowej


1.                               Położenie lokalu w budynku:
                            - niekorzystne usytuowanie lokalu1)                                           10


 2.                        Ogólny stan techniczny budynku:
                                      - zły stan techniczny2)                                                    20


                                        Suma  zniżek:                                                            30


Objaśnienia:
1)    przez niekorzystne usytuowanie lokalu rozumie się lokale usytuowane w piwnicach, suterenach, poddaszach, posiadających ślepe kuchnie i takie, których wysokość na całej powierzchni użytkowej  nie przekracza wysokości 2,20 m.
2)    przez zły stan techniczny budynku rozumie się zużycie techniczne budynku powyżej 50%, powodujące obniżenie wartości użytkowej lokali w budynku.”
§10 ust. 7 otrzymuje  brzmienie:
„Czynniki obniżające wartość stawki bazowej czynszu nie mogą przekroczyć 30%.”
§15 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:
„Podstawowym źródłem finansowania mieszkaniowego zasobu Gminy, w poszczególnych latach obowiązywania Programu, będą przychody z tytułu:
a)    czynszu najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy,
b)    czynszu najmu pomieszczeń tymczasowych”.
Tytuł rozdziału 7. otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne”.
§16 ust. 2 otrzymuje  brzmienie:
„Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania Programu będzie wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów i kosztów.”
§17 ust. 1 i ust. 2 otrzymują  brzmienie:
„1. Zakłada się stałe i systematyczne ponoszenie kosztów na finansowanie mieszkaniowego zasobu Gminy.
2.    Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty  modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5”.
Zmienia się treść załącznika nr 5 do Programu w ten sposób, że określenie „wydatki” zastępuje się określeniem „koszty”.
§18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy planuje się w okresie obowiązywania Programu wdrażanie systemu zamian lokali poprzez dostarczenie lokalu zamiennego w przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania”.
W §18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, gdy powierzchnia lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:
- 50 m2 – dla jednej osoby,
- 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby,
- wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego przedstawienia pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/90/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2019 12:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2019 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 30