UCHWAŁA Nr XIV/93/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4.    Zmniejsza się deficyt budżetowy o 20.000,00 zł.
5.    Zmniejsza się przychody o 20.000,00 zł w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6.    Zmienia się treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             54 672.765,58 zł      
        w tym dochody majątkowe                          8.712.406,82 zł
                     dochody bieżące                             45.960.358,76 zł
2.     wydatki         55.021.770,85 zł
        w tym wydatki majątkowe          9.654.242,27 zł
                     wydatki bieżące                     45.367.528,58 zł    
3.    deficyt  budżetu         349.005,27 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/92/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2019 13:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2019 13:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 32