UCHWAŁA Nr  XIV/94/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28  listopada 2019 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie -Zdroju


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące regulaminy  korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie–Zdroju :
1.    Regulamin korzystania z urządzeń na terenie rekreacyjno-sportowym i boiska przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki stanowiący załącznik nr 1 do uchwały    
2.    Regulamin placu zabaw w Parku Zdrojowym stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3.    Regulamin placu zabaw przy ul. Kombatantów i ul. Łąkowej stanowiący załącznik nr 3  do uchwały.

                        
§ 2

Tracą moc uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju   Nr VIII/54/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie  uchwalenia regulaminów  korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju  oraz uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr  IX/62/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju   Nr VIII/54/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie  uchwalenia regulaminów  korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/94/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2019 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2019 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 31