Uchwała Nr XIV/95/2019
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych powstających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości 30,00 zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych.

§ 2

Górna stawka opłaty określona w § 1 jest stawką netto (należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXI/221/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za wywóz nieczystości płynnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/95/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2019 13:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2019 13:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 33