UCHWAŁA  NR XV/96/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 1 pkt  2 uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych, usuwa się lit. c).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XV/96/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2019 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2019 08:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 30