UCHWAŁA Nr XV/97/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY –ZDROJU
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kudowa-Zdrój, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Kudowy –Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

1)    za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m² powierzchni jezdni utwardzonej:
a)    przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 3, 00 zł,
b)    przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50%szerokości włącznie – 7, 00 zł,
c)    przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10, 00 zł,

2)    za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zatokach postojowych, autobusowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych -  za zajęcie 1m² - 6, 00 zł,

3)    za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego ( rowy, pasy zieleni) -za zajęcie 1 m² – 4, 00 zł,

4)    za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – za zajęcie 1 m²  – 0,20 zł.

§ 2

1)    Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
a)    na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) - 200, 00 zł,
b)    poza obiektami inżynierskimi - 50, 00 zł,
c)    wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 2,00 zł.

2)    W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się następujące stawki opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
a)    na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) – 20 zł,
b)    poza obiektami inżynierskimi – 20 zł.

§ 3

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1)    za 1m² rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 3,00  zł,
2)    za 1m² powierzchni reklamy - 2,00 zł.

§ 4

Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie 1m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, w szczególności za koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi -  3,00 zł.

§ 5

W przypadku stawek dziennych zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Kudowy-Zdroju nr LI/346/10 z dnia 24 lutego 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XV/97/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2019 08:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2019 08:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 33