UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 poz. 2016 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala,  co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Kudowy-Zdroju, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnione dla operatorów i przewoźników, które zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój

§ 4.

1.    Uchyla się uchwałę z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2.    Uchyla się uchwałę z dnia 30 maja 2016 r. nr XX/121/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniającą uchwałę nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XV/98/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2019 09:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2019 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 27