UCHWAŁA Nr XVI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia  2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1.  Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XXV/168/12  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01.02.2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/104/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2020 09:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.01.2020 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 18