Uchwała Nr XVI/105/2019
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2019 roku

W sprawie: określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się górne stawki opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających  na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości:
1.    300,00 zł netto za 1m3 odpadów komunalnych zmieszanych, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny;
2.    800,00 zł netto za 1 m3 odpadów komunalnych zmieszanych, w przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 2

Górne stawki opłat określone w § 1 są stawkami netto (należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXIV/241/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/105/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2020 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.01.2020 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 21