UCHWAŁA Nr XVI/106/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) – Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji w kwocie wyższej niż kwota, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na każdego ucznia niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla której Gmina Kudowa-Zdrój jest organem rejestrowym.

§ 2.

Dotacja na każdego ucznia będzie udzielania w wysokości 105% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Podwyższona kwota dotacji będzie obejmować okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

   
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/106/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2020 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2020 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 29