UCHWAŁA Nr XVI/107/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Załącznik do projektu uchwały zawiera wykaz wydatków niewygasających oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/107/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2020 09:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2020 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 23