UCHWAŁA Nr XVII/108/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa--Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 2.340.512,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.340.512,07 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             59.093.704,07 zł      
        w tym dochody majątkowe                        12.240.615,10 zł
                     dochody bieżące                             47.853.088,97 zł
2.     wydatki         62.064.530,33 zł
        w tym wydatki majątkowe        14.931.027,06 zł
                     wydatki bieżące                     47.133.503,27 zł    
3.    deficyt  budżetu         2.970.826,26 zł .

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/108/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 08:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 118