UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU

UCHWAŁA NR XVII/108/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/109/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o ktorej mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.1090

UCHWAŁA NR XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do Ministra Zdrowia Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XVII/112/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/113/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok


UCHWAŁA NR XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.1689

UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVIII/118/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVIII/119/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmianiająca uchwałę nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.1690


UCHWAŁA NR XIX/120/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.2393

UCHWAŁA NR XIX/121/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/122/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.2394

UCHWAŁA NR XIX/123/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIX/124/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XX/125/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XX/126/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


UCHWAŁA NR XXI/127/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXI/128/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów  funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

UCHWAŁA NR XXI/129/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXI/130/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXI/131/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/132/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXI/133/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/134/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

UCHWAŁA NR XXI/135/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027"

UCHWAŁA NR XXI/136/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4209

UCHWAŁA NR XXI/137/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych  nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal"

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4210

UCHWAŁA NR XXI/138/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/139/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4211

UCHWAŁA NR XXI/140/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4212

UCHWAŁA NR XXI/141/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4213

UCHWAŁA NR XXI/142/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4  w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4214

UCHWAŁA NR XXI/143/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/144/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/145/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/146/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości  do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXII/147/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/148/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


UCHWAŁA NR XXIII/149/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/150/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIII/151/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w ktorej jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4550

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4551

UCHWAŁA NR XXIII/153/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XXIII/154/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4552

UCHWAŁA NR XXIII/155/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 160/6 i 484 obręb Czermna (AM-13) na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XXIII/156/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres 10 lat, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności

UCHWAŁA NR XXIII/157/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXIII/158/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnetrzną drogę gminną, położonej na terenie Kudowy-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4553

UCHWAŁA NR XXIII/159/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4554

UCHWAŁA NR XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.4555

UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejksiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XXIII/162/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XXIII/164/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIII/165/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


UCHWAŁA NR XXIV/166/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIV/167/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/168/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIV/169/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

UCHWAŁA NR XXIV/170/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.5446

UCHWAŁA NR XXIV/171/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020/2023

UCHWAŁA NR XXIV/172/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru  ławników  na kadencję 2020/2023

UCHWAŁA NR XXIV/173/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIV/174/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIV/175/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych

UCHWAŁA NR XXIV/176/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr III/12/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie  powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego  zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego    


UCHWAŁA NR XXV/177/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


UCHWAŁA NR XXVI/178/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

UCHWAŁA NR XXVI/179/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVI/180/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVI/181/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.5921

UCHWAŁA NR XXVI/182/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 462 obręb Słone (AM-15) na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXVI/183/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.5922

UCHWAŁA NR XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2021  


UCHWAŁA NR XXVII/185/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  9 grudnia 2020 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVII/186/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2023

UCHWAŁA NR XXVII/187/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 47 obręb Brzozowie (AM-3) na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXVII/188/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju                 

UCHWAŁA NR XXVII/189/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącej strategią rozwoju ponadlokalnego            

UCHWAŁA NR XXVII/190/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVII/191/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVII/192/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne niż Gmina Kudowa-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.6949

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UCHWAŁA NR XXVII/193/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  9 grudnia 2020 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


UCHWAŁA NR XXVIII/194/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę  Dzierżawcy w umowie dzierżawy zawartej na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2020 w sprawie: wyznaczenia obszaru i granuic aglomeracji Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.194

UCHWAŁA NR XXVIII/196/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój dotyczących zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.204

UCHWAŁA NR XXVIII/197/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.195

UCHWAŁA NR XXVIII/198/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.196

UCHWAŁA NR XXVIII/199/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.197

UCHWAŁA NR XXVIII/200/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.198

UCHWAŁA NR XXVIII/201/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.199

UCHWAŁA NR XXVIII/202/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trerenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.200

UCHWAŁA NR XXVIII/203/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/205/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVIII/206/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/207/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2021 r., poz.201

UCHWAŁA NR XXVIII/208/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA NR XXVIII/209/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/210/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz składu osobowego


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.01.2021 08:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.07.2021 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 1247