UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU

UCHWAŁA NR XVII/108/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/109/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o ktorej mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2020 r., poz.1090

UCHWAŁA NR XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do Ministra Zdrowia Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XVII/112/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/113/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok


UCHWAŁA NR XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVIII/118/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVIII/119/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmianiająca uchwałę nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu


UCHWAŁA NR XIX/120/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XIX/121/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/122/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIX/123/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIX/124/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XX/125/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XX/126/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


UCHWAŁA NR XXI/127/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXI/128/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów  funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

UCHWAŁA NR XXI/129/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXI/130/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXI/131/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/132/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXI/133/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/134/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

UCHWAŁA NR XXI/135/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027"

UCHWAŁA NR XXI/136/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

UCHWAŁA NR XXI/137/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych  nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal"

UCHWAŁA NR XXI/138/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/139/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR XXI/140/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR XXI/141/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR XXI/142/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4  w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR XXI/143/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/144/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/145/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój  w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/146/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości  do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXII/147/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/148/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


UCHWAŁA NR XXIII/149/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/150/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIII/151/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w ktorej jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/153/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XXIII/154/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XXIII/155/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 160/6 i 484 obręb Czermna (AM-13) na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XXIII/156/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres 10 lat, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności

UCHWAŁA NR XXIII/157/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXIII/158/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnetrzną grogę gminną, położonej na terenie Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XXIII/159/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejksiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XXIII/162/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XXIII/164/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIII/165/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 08:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.09.2020 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 365