UCHWAŁA NR XVII/109/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2019, poz. 869 ze zm.), oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli wysokość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości 40 Euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

§ 2.

Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych:
a) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz
b) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/109/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 92