UCHWAŁA Nr XVII/110/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Kudowa-Zdrój wyodrębnia się maksymalną kwotę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 51179 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć).

§ 2.

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości określonej w § 1, ustalony wg podziału:

Nazwa szkoły                                                                                                Kwota w zł

Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                      6960,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości                          6498,00
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II                                                         37721,00
Ogółem                                                                                                             51179,00
 

§ 3.

1.    Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczycieli, nie więcej jednak niż 1.800,00 zł na rok.
2.    Dofinansowanie może być przyznane na następujące formy i specjalności kształcenia:
1)    formy:
a)    studia wyższe i studia podyplomowe,
b)    szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej,
c)     warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
d)    szkolenia rad pedagogicznych,
e)    kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące zgodne z potrzebami szkoły,
2)    specjalności:
a)    grafika i poligrafika,
b)    logistyka,
c)    surdopedagogika,
d)    praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
e)    rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
f)    terapia pedagogiczna,
g)    rytmika z tańcem,
h)    gimnastyka korekcyjna,
i)    oligofrenopedagogika,
j)    wychowanie przedszkolne.

3.    W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte w części lub w całości:
a)    koszty związane z podróżą służbową, zakwaterowaniem i wyżywieniem nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
b)    koszty wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia rad pedagogicznych,
c)    koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
4.    Dofinansowanie może być przeznaczone również na kontynuację kształcenia
w formach i specjalnościach rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/110/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 08:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 126