UCHWAŁA NR XVII/111/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.


w sprawie przyjęcia i przekazania do Ministra Zdrowia Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. poz. 4463) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Apel Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do Ministra Zdrowia w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się Ministrowi Zdrowia.

§ 3.

Treść uchwały przekazuje się także do wiadomości Prezydentowi RP, Posłom i Senatorom z Dolnego Śląska, Dyrektorowi ZOZ w Kłodzku.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/111/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 08:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 08:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 82