UCHWAŁA Nr  XVII/112/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz § 31 ust. 2 uchwały nr  XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok:
I kwartał
Plan napraw i remontów dróg i chodników na 2020 r.
II kwartał
Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.
III kwartał
Stan oświaty w Kudowie-Zdroju oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego.
IV kwartał
Omówienie stanu realizacji inwestycji przeprowadzonych w  roku 2020.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Kudowa-Zdrój Rada Miejska Kudowy-Zdroju ustala plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok. Plan pracy obejmuje wskazanie terminów sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. W świetle przywołanego wyżej postanowienia Statutu sesjami zwyczajnymi są sesje ustalone w planie pracy Rady Miejskiej oraz zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/112/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 09:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 09:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 85