UCHWAŁA Nr XVII/113/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOW-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz §79 ust. 1 i §89 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa -Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok:

I kwartał
1.    Kontrola dotacji unijnych, projekty i stopień ich realizacji.
2.    Podatki, umorzenia, zaległości w podatkach i czynszach.

II kwartał
1.    Dzierżawa gruntów i nieruchomości (kwiecień).
2.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz przygotowanie  opinii o wykonaniu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3.    Przyjęcie informacji finansowej spółek KZWiK sp z o.o. oraz sp. z o.o. Basen „Wodny Świat”.

III kwartał
Kontrola funkcjonowania  Straży Miejskiej – monitoring miejski.

IV kwartał
1.    Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 – zapoznanie i dyskusja.
2.    Wypracowanie planu pracy komisji na rok 2021.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 79 ust. 1 i § 89 ust. 1  Statutu Gminy Kudowa-Zdrój Rada Miejska Kudowy- Zdroju zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/113/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 09:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 85