UCHWAŁA Nr XVII/114/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz §15 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok:

KOMISJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA

I  KWARTAŁ
1.    Plan pracy komisji na 2020r.
2.    Plan zagospodarowania przestrzennego.
3.    Bezpieczeństwo w mieście, spotkanie z:

  • Komendantem Policji,
  • Komendantem Straży Miejskiej,
  • Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.    Działalność referatów w Urzędzie Miasta.
5.    Środki zewnętrzne i programy będące źródłem dofinansowania inwestycji w mieście.

II KWARTAŁ
1.    Ocena akcji zima 2019-2020 oraz ocena stanu nawierzchni ulic i chodników – komisja wyjazdowa.
2.    Strategia rozwoju współpracy trans granicznej Polska-Czechy.
3.    Realizacja Gminnego Programy Ochrony Środowiska (konkursy ekologiczne), gospodarka   odpadami (skuteczność wprowadzonych uchwał), rekultywacja wysypiska śmieci.

III KWARTAŁ
1.    Analiza działalności spółek z udziałem gminy:

  • Spółka z o.o. „BASEN WODNY ŚWIAT”,
  • KZWiK Spółka z o.o..

2.    Wykorzystanie środków finansowych przez jednostki organizacyjne gminy zajmujące się  Kulturą (biblioteka, dom kultury, skansen).

IV KWARTAŁ
1.    Przygotowanie gminy do akcji zima 2020-2021.
2.    Stan realizacji inwestycji gminnych za 2020 rok.
3.    Wypracowanie wniosków oraz opinii w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

KOMISJA OŚWIATY I  SPRAW SPOŁECZNYCH

I KWARTAŁ
1.    Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty  i Spraw Społecznych.
2.    Zapoznanie się z ofertą spędzenia czasu w okresie ferii zimowych przygotowaną przez placówki oświatowe w Kudowie-Zdroju.
3.    Spotkanie z dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej i Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  celem zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych oraz imprez kulturalnych skierowaną do mieszkańców Kudowy-Zdroju i gości.
4.    Podsumowanie działań podjętych w czasie ferii zimowych w Kudowie-Zdroju.
5.    Zapoznanie z wnioskami o dofinansowanie na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
6.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
7.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

II KWARTAŁ
1.    Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2020/2021 oraz z wnioskami o stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dla uczniów uzdolnionych.
2.    Spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu Organizacyjnego,  Oświaty i Spraw Obywatelskich celem zapoznania się z ofertą wakacyjną dla dzieci z Kudowy-Zdroju, w tym dla dzieci z rodzin ubogich.
3.    Zapoznanie się z ofertą edukacyjną Parku Narodowego Gór Stołowych - wizyta w Ekocentrum.
4.    Współpraca z Referatem Gospodarki Mieszkaniowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej - monitoring bezrobocia w Kudowie-Zdroju; rodziny pozostające pod opieką OPS.
5.    Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
6.    Monitorowanie ściągalności opłat za czynsz mieszkaniowy – wielkość zadłużenia i podejmowane działania egzekucyjne.
7.     Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
8.     Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

III KWARTAŁ
1.    Zapoznanie ze sposobem funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie- Zdroju  i Domu Pracy Twórczej - Cyganeria.
2.    Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
3.    Spotkanie  z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu  Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie podjętych działań opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
4.    Ocena stopnia przygotowania świetlic środowiskowych do pracy w roku szkolnym 2020/2021.
5.    Przedstawienie przez pedagogów szkolnych informacji na temat realizacji zajęć dla uczniów z opiniami i orzeczeniami o kształceniu specjalnym w odniesieniu do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
7.    Wizyta w niepublicznym przedszkolu "Co słonko widziało".
8.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

IV KWARTAŁ
1.    Podsumowanie pracy Komisji w roku 2020.
2.    Monitorowanie przebiegu wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
3.    Zapoznanie Komisji  z analizą złożonych wniosków  o umieszczenie na liście  ubiegających się o mieszkanie z zasobów gminnych na 2020 r.  opracowaną przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej.
4.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
5.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

Plan pracy Komisji może ulegać w trakcie roku modyfikacjom i dostosowaniu do bieżących potrzeb.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1.    Rozpatrywanie i przygotowywanie opinii dotyczących skarg, wniosków i petycji, które zostały przekazane do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2.    Przygotowanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg, petycji, wniosków.  
3.    Omówienie i sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.
4.    Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
5.    Współpraca z pozostałymi  Komisjami Rady Miejskiej.

KOMISJA UZDROWISKOWA

I KWARTAŁ
1.    Opracowanie i przyjęcie planu pracy na rok 2020.
2.     Informacja na temat stanu przygotowań miasta Kudowa-Zdrój do sezonu zimowego 2020r.
3.    Spotkanie z dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu celem zapoznania się z ofertą zajęć oraz wydarzeń planowanych na rok 2020.
4.    Metody i kierunki promocji miasta Kudowa-Zdrój w 2020r.   

II KWARTAŁ
1.    Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie miasta.
2.    Informacja o stanie przygotowań miasta Kudowa-Zdrój do sezonu letniego 2020r.
3.    Spotkanie z przedstawicielami gminnych instytucji kultury .                                            

III KWARTAŁ
1.    Wizyta w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych – zapoznanie się z ofertą edukacyjną.
2.    Wizyta w gminnych instytucjach kultury.
3.    Analiza danych dotyczących monitoringu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, gleby, hałasu, promieniowania pól elektromagnetycznych, stanu zasobów środowiska w tym lasów oraz gospodarowania odpadami.

IV KWARTAŁ
1.    Plan pracy Komisji na rok 2021.
2.    Oferta sezonu świąteczno – noworocznego.
3.    Analiza raportu z wykonania programu ochrony środowiska.

Wyżej przedstawiony plan pracy Komisji  Uzdrowiskowej na rok 2020 w trakcie realizacji będzie ulegał zmianom zgodnie z potrzebami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju plany pracy. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, Rada Miejska Kudowy-Zdroju zatwierdza plany pracy Komisji  na dany rok.   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/114/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2020 09:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2020 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 106