UCHWAŁA Nr XVIII/116/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku § 6 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

UZASADANIENIE

      W związku z tym, że zmieniana uchwała nie jest aktem prawa miejscowego należało dokonać zaproponowanej w projekcie uchwały zmiany.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVIII/116/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2020 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.03.2020 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 91