Uchwała nr XVIII/19/20
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194)  Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

      Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 3767.) w następujący sposób:

1)    w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „prowadzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługa ruchu turystycznego”.
2)    w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „wykonywaniu usług technicznych, remontowo-konserwatorskich i transportowych w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt”.
3)    § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu działa Społeczna Rada Programowa, zwana dalej „ Radą”, jako organ doradczy.”
4)    § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rada Programowa może zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVIII/119/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2020 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.03.2020 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 93