Zarządzenie Nr 0050.38.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju określa załącznik do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 0050.259.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz zarządzenie nr 0050.273.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.38.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.03.2020 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2020 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 145