UCHWAŁA Nr XIX/120/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 marca  2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020, w wysokości za 1 litr:
1) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 5,17 zł,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4,95 zł,
3) olej napędowy ON – 5,10 zł,
4) LPG – 2,33 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                                       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/120/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.04.2020 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.04.2020 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 126