UCHWAŁA Nr XIX/123/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 228.734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 143.734,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmniejsza się deficyt budżetu o 85.000,00 zł.
4.    Wprowadza się rozchody budżetu w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 85.000,00 zł.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9.    W § 9 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2020 roku pożyczek do kwoty 85.000,00 zł.”

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             58.730.988,68 zł      
        w tym dochody majątkowe                        10.593.578,18 zł
                     dochody bieżące                             48.137.410,50 zł
2.     wydatki         63.014.068,55 zł
        w tym wydatki majątkowe        15.577.216,76 zł
                     wydatki bieżące                     47.436.851,79 zł    
3.    deficyt  budżetu         4.283.079,87 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/123/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.04.2020 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.04.2020 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 108